מגמת גיאוגרפיה

תחומי התמחות לבחירה – 2 יח"ל בכל תחום
בתכנית שלושה תחומי התמחות לבחירה. יש לבחור באחד מהם.
צרוף של תחום התמחות אחד ל- 3 יחידות הליבה מהווה רמה של 5 יחידות בבחינת הבגרות.
 
 
1. כדור הארץ והסביבה
 •  אסונות טבע והתמודדות האדם עמם
 • תהליכים מחזוריים המעצבים את פני כדור הארץ
 • משאבי טבע, אוצרות טבע וניצולם
 •  שינויים סביבתיים גלובליים
 
2. הפיתוח והתכנון המרחבי
 • מדידת רמת הפיתוח של מדינות
 • העיר במרחב העולמי – התפתחות, תכנון ופיתוח
 • המרחב הכפרי בעולם המפותח והמתפתח
 • השלכות סביבתיות
 
3) האדם במרחב החברתי תרבותי
 • אוכלוסיה בתהליכי שינוי דמוגראפיים
 • גיאוגרפיה של נחשלות ומצוקה                                    
 • תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובלי                         
  
ארץ ישראל
מיקומה של ישראל – הנוף, האקלים והשפעתם על האדם
* התווית גבולות מדינת ישראל – גורמים ותהליכים
* תמורות באוכלוסיית  ישראל ובמפת ההתיישבות
* משאבים ותשיות – היצע מוגבל וביקוש גדל
* איכות הסביבה ופיתוח בר – קיימא בישראל
 
המזרח התיכון
* גבולות ותחומים במזרח התיכון
* קשרי גומלין טבע – אדם כמעצבי המרחב במזרח התיכון
* אוכלוסיה ויישובים במזרח התיכון – מאפיינים ותמורות
* הכלכלה במזרח התיכון: בין עולם מתפתח לעולם מפותח
* תהליכים גיאופוליטיים במזרח התיכון
* מאפיינים עיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל