היסטוריה

"זְכור יְמוֹת עוֹלָם בִּינוּ שְׁ נוֹת דּוֹר וָדוֹר..."
 
מטרות מרכזיות בהוראת ההיסטוריה
 
בתחום הידע
הכרת אירועים היסטוריים מרכזיים והבנת משמעותם כאירועים מכוננים בתולדות ישראל והעמים. הערכת פעילותם והשפעתן של דמויות (גברים ונשים) מרכזיות על החברה ועל תהליכים היסטוריים.  הבנת השפעתן של אידיאולוגיות על תהליכים היסטוריים.
 
בתחום הערכים
טיפוח סובלנות וכבוד כלפי עמדות, השקפות ומסורות של אנשים שונים ושל חברות שונות.
הבנת מרכזיותם של ערכי ההלכה ושל האמונה בתולדות עם ישראל.
הבנת מרכזיותה של ארץ ישראל בתודעה היהודית לאורך תולדות עם ישראל.
טיפוח תודעת השותפות היהודית, ומתוכה פיתוח תחושת אחריות להמשך קיומו של העם היהודי.
הבנת חשיבותה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי.
 
בתחום המיומנויות
פיתוח אסטרטגיות חשיבה, כישורים ומיומנויות הדרושים ללימוד ההיסטוריה:
התמצאות בציר הזמן - לפני הספירה ואחרי הספירה
יישום - יכולת להשתמש בידע נלמד במצבים חדשים
השוואה - הגדרת תבחינים להשוואה וזיהוי הדמיון והשוני על פי תבחינים
מיון - יצירת קטגוריות על בסיס תכונות משותפות של פריטים וקיבוץ פריטים לקבוצות קטגורִיות על פי תכונותיהם
איתור ואיסוף מידע ממקורות מידע מגוונים ורלוונטיים
הבחנה בין מקורות מידע ראשוניים לבין מקורות משניים ובחירה מושכלת של מקור המידע בהתחשב בסוג התוכן שהמקור מספק כמו: הבעת עמדה, תוכן עובדתי, תוכן רשמי
קריאה ביקורתית - טקסטים כתובים: מקורות היסטוריים, ספרות יפה מקורות חזותיים: ממצאים ארכיאולוגיים, מפות, מטבעות, תמונות, דיאגרמות, גרפים, סרטים; מקורות שמע (אודיו): עדויות; ומקורות אחרים רלוונטיים לנושא
ניתוח הטקסט בהקשר שלו - זיהוי רכיבים וקשרים: הבחנה בין עיקר לטפל, זיהוי הרעיונות המרכזיים שבטקסט, הבחנה בין עמדה לבין עובדה, בין טענה להשערה; הבחנה בין סיבות לבין תוצאות ומסקנות; זיהוי נקודת המבט או השקפת העולם של הכותב; זיהוי הטיעונים בטקסט וניתוחם בהתייחס לטענות המרכזיות שבו; גילוי הנחות סמויות בין שורות הטקסט
הסקת מסקנות מבוססות ומנומקות
מיזוג מידע - חיבור בין רעיונות מרכזיים ופרט. מידע חשובים ממקורות מידע שונים על מנת ליצור ידע חדש; ייצוג מידע או ידע בדרכים מגוונות
טיעון - ניסוח טענה והצדקתה תוך שימוש בממצאים, בראיות ובהסברים.
שיח טיעוני - השתתפות פעילה בדיון תוך ניסיון לשכנע בצדקת טענה נבחרת או להפריכה באמצעות ראיות והסברים
הצדקת הידע והערכתו - שיפוט איכות הידע מבחינת הרלוונטיות והאמינות שלו, תוך מתן פרשנות אישית, חשיבה ביקורתית על תהליכים היסטוריים תוך התמודדות עם הצדקות או אי–הצדקות מוסריות
שאילת שאלות - ניסוח שאלות העוסקות בתופעות, בסוגיות או בדילמות שנדרש להן המשך בירור או חקר.
עבודה בצוות והשתתפות פעילה בדיון, שמירה על כללי שיח תרבותיים.
החלטת החלטות בצוות
קבלת משוב וביקורת ויכולת יישומה
מתן משוב וביקורת בונים מנומקים ומבוססים
הערכת עבודת הצוות ותרומתו הייחודית של כל אחד מחבריו לתוצאות העבודה.